Zhangjiajie National Forest Park in Hunan Province, China

(© aphotostory/Shutterstock)