Sego Canyon pictograms, Utah

(© Gary Whitton/Alamy)